Archive for Quản trị nhân sự

Xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả vượt bậc

Xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả vượt bậc

1- Tạo môi trường thuận lợi cho nhân viên Để xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc, nhà quản lý phải gắng tạo môi trường thuận lợi cho nhân viên, bao gồm: cấp quản lý phải giải quyết vấn đề của tập thể, dành đủ thời gian tiếp xúc và thông hiểu cấp dưới, phải có thành tích và chiếm được lòng tin của cấp dưới. Nhà quản lý phải tạo sự hợp tác, hài hoà, tin tưởng lẫn nhau giữa các nhân viên. Nói tóm lại, dù có […]

Đọc tiếp
 

Posted in: Quản trị nhân sự

Leave a Comment (0) →