Thư viện câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động – Auto Responders

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động (Auto Responders)

Chúng ta có thể cấu hình Trả lời mail tự động (Auto responders) để tự động trả lời email khi tài khoản mail chỉ định nhận được mail. Tính năng này khả dụng khi bạn đang trong kỳ nghỉ hoặc không thể online để kiểm tra mail trong một thời gian và muốn người gởi mail biết mình chưa thể đọc mail và phản hồi mail được.

Dưới đây là hướng dẫn cấu hình Trả lời mail tự động (Auto responders), bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.  Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.

2. Vào menu Quản lý hòm thư điện tử–> Thiết lập trả lời email tự động

1 (3)

3. Chọn vào button Add Auto Responder

2 (3)

4. Ở form Modify/Add Auto Responder

3 (3)

–          Ở tùy chọn Character Set, chọn utf-8 để đảm bảo nội dung email được hiển thị có dấu

–          Email: Địa chỉ email được cấu hình để tự động trả lời, ví dụ trong trường hợp này là test@lapoo.vn, bất cứ email nào gởi đến địa chỉ này đều được trả lời tự động.

–          From: Địa chỉ email nguồn bạn muốn hiển thị

–          Subject: Tiêu đề email

–          HTML: Nếu chọn vào tùy chọn này, bạn có thể định dạng nội dung email dưới dạng HTML

–          Body: Nội dung của email, ở phần này hỗ trợ 3 định dạng như sau:

o       %from% Tên của người đã gởi email đến bạn

o       %subject% Tiêu đề email đã gởi đến bạn

o       %email% Địa chỉ email đã gởi đến bạn

–    Start: Là thời gian bắt đầu kích hoạt trả lời tự động. Nếu để mặc định là Immediately nghĩa là thiết lập sẽ kích hoạt ngay bây giờ, bạn có thể chọn vào Custom để chọn thời gian bắt đâu kích hoạt trả lời tự động.

–    Stop: Thời gian kết thúc trả lời tự động. Nếu để mặc định là Never thì sẽ không bao giờ ngưng thiết lập này, hoặc bạn cũng có thể chọn Custom để cấu hình thời gian

5. Sau khi đã điền/chọn đầu đủ trong form Modify/Add Auto Responder , tiến hành chọn vào button Create/Modify

Nếu bạn nhận được thông báo “The auto responder test@lapoo.vn was successfully created.” Nghĩa là cấu hình tự động trả lời email đã thành công!

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓