thue ngoai marketing

10 lợi ích của marketing thuê ngoài

Nhiều chiến thuật hơn. Nhiều công nghệ hơn. Nhiều dữ liệu hơn. Nhiều kết quả hơn. Ít thời gian hơn. Làm nhiều hơn với ít hơn là một cách sống của nhiều…

fast work ousource marketing 3

Marketing thuê ngoài là gì ?

Theo Wikipedia, “gia công phần mềm” là hợp đồng phụ một quá trình như thiết kế hoặc sản xuất sản phẩm cho một công ty bên thứ…

giaiphapmarketing

Có nên thuê ngoài toàn bộ phòng marketing của bạn.

Thuê ngoài hay không thuê ngoài? Đó là một câu hỏi được đặt ra lặp đi lặp lại trong các cuộc họp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp. Và…